Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fabrykabasalyka

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fabrykabasalyka.shoplo.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną fabrykabasalyka.shoplo.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy monika Rudak Rumo Bike a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

a) korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod domeną fabrykabasalyka.shoplo.com,

b) dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

c) uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat,

d) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną fabrykabasalyka.shoplo.com jest monika Rudak Rumo Bike z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 64/16, NIP 1132334589 regon 142351100 (zwana dalej jako monika Rudak Rumo Bike ). 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,

c) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),

d) aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez rumobike.pl podana jest poniżej),

e) aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez fabrykabasalyka.pl podana jest poniżej).

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa monika Rudak Rumo Bike zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Rejestracja w sklepie internetowym jest bezpłatna.

2.11. Każda osoba korzystająca ze sklepu internetowego („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w zakładce Polityka Cookies poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.12. monika Rudak RumoBike zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

III. Towary dostępne w fabrykabasalyka.shoplo.com
 PRODUKTY

3.1 Wszystkie produkty oferowane w sklepie fabrykabasalyka.shoplo.com są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie dostępne produkty są wykonywane na zamówienie klienta, w większości ręcznie robione, w związku z czym każdy produkt może się odrobinę od siebie różnić.

3.2 Wszystkie zdjęcia oraz opisy umieszczone w fabrykabasalyka.shoplo.com są własnością sklepu fabrykabasalyka. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody fabrykabasalyka.

3.3 Zdjęcia umieszczone na stronie oddają możliwie najdokładniej kolory i wzór oferowanych produktów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem produktu.

3.4 PRAWA AUTORSKIE Wszystkie PRODUKTY oraz  zdjęcia zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością monikaRudak Rumo Bike.

Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, przedruk tekstów, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez pisemnego zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim  i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.fabrykabasalyka.shoplo.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych i handlowych.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1 Aby dokonać zakupu na fabrykabasalyka.shoplo.com nie jest konieczna rejestracja.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową fabrykabasalyka.shoplo.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z monika Rudak RumoBike Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśnięcia przycisku "Zamawiam" przez klienta. i jest jednoznaczne z oświadczeniem woli klienta, iż obowiązany jest zapłacić za zamówienie.

V.  Realizacja zamówienia

5,1  Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłaty należności za zamówienie na konto bankowe Rumobike monikaRudak. Dokonamy wszelkich starań aby czas realizacji był możliwie najkrótszy, z reguły wynosi ok 10-12dni roboczych. Sklep zastrzega sobie, że W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 20dni roboczych.

5.2 Przy płatnościach kartą realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji karty.

5.3 Sklep ma prawo żądać przedpłaty lub wpłaty zadatku dla zamówień budzących wątpliwość.

5.4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.5. Klient może być informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.

5.6.W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów monika Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia 

5.7. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.

5,8. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez rumobike.pl, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

5,9. Sklep realizuje zamówienia złożone przez Internet lub telefonicznie.

5,10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

VI   Płatności 

6.1 Dostępne formy płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego, podanego w wiadomości email po zakupie

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

c) szybkie płatności online

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro
 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

VII. Dostawa

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pośrednictwem Inpost do paczkomatu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz są udostępnione na stronie internetowej w zakładce Koszty dostawy.

7.3. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.

7.4. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.

7.5  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Ceny i metody płatności

8.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy.

8.2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8.3. monika Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8.4. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

8.5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze jednego zamówienia płatnego przy odbiorze.

8.6. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

9.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: monika Rudak Rumo Bike , ul. Jagiellońska 64/16 03-468 Warszawa

9.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

monika Rudak Rumo Bike

Ul. Jagiellońska 64/16

03-468 Warszawa

9.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.5. Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie zakupu, która obejmuje cenę towaru i koszt przesyłki w wysokości do 10zł. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta .

9.6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy przedmiotów wykonywanych na zamówienie, w szczególności literek z imieniem dziecka, przedmiotów grawerowanych , persanolizowanych.

X. ZWROTY
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny  w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub na e-mail fabrykabasalya@gmail.com 

Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie obowiązuje w stosunku do towarów tworzonych na zamówienie klienta. W szczególności są to: litery składające się na zamówione przez klienta imię, litery w wyranym przez klienta kolorze i zdobieniach, plakay personalizowane, zawieszki z podpisem.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1. monika Rudak Rumo Bike jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na biuro@rumobike.pl. monika Rudak Rumo Bike zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11.3. Gwarancja na towar wynosi 24miesiące od daty zakupu przez osobę prywatną. Zakup na firmę objęty jest 12miesięczną gwarancją.

11.4 Reklamowany towar należy wysłać na adres monikaRudak Rumobike Jagiellońska 64/16  03-468Warszawa, na KOSZT KUPUJĄCEGO, 

11.5 Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.

11.6 W przypadku uwzględnienia reklamacji towar będzie wymieniony na pełnowartościowy (nowy lub poprawiony), lub jeśli to nie będzie możliwe, zostanie zwrócona kwota za towar wraz z kosztem wysyłki.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

12.1. monika Rudak Rumo Bike podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić monika Rudak Rumo Bike o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

monika Rudak Rumo Bike

Ul. Jagiellońska 64/16

03-468 Warszawa

Oraz mailowo pod adres fabrykabasalyka@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

12.5. monika Rudak Rumo Bike zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

Reklamacji nie podlegają odbarwienia, uszkodzenia towaru wyikające z niewłaściwego użytkowania oraz naturalne zużycie towaru.

12.6. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez rumo bike monikarudak, danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Sklep zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

12.7.  Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej.

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. monika Rudak Rumo Bike nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.

13.2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13.3. monika Rudak Rumo Bike nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

13.4. monika Rudak Rumo Bike zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

13.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy monika Rudak Rumo Bike a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy monika Rudak Rumo Bike a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę monika Rudak Rumo Bike .

13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl